Înscriere în invățământul primar 2021 - Pusta Simleu Silvaniei

Go to content

Imagini surprinse în clasele pregătitoare

Unitatea de învăţământ

Localitatea

Adresa unităţii de învăţământ și site-ul acesteia

Numărul de clase pregătitoare pentru anul şcolar 2021-2022

Străzi/adrese arondate

Scoala Gimnazială nr.1 Pustă

Loc. Pustă, Simleu Silvaniei, Jud. Salaj

Str. Mesteacănului Nr. 29
Tel.0260678191
Fax 0360780057
e-mail scoalagimnazialapusta2@yahoo.com
www.pusta-simleu.ro

2 clase
(44 de locuri)

Loc. Pustă

ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN CLASA PREGĂTITOARE  ÎN ANUL   ŞCOLAR  2021-2022
SE DESFĂŞOARA LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ Nr.1 PUSTĂ (secretariat)
ETAPA I -  4 martie – 23 martie  2021,  între orele 9 -15
ETAPA A II A -  23 aprilie – 30 aprilie 2021,  între orele 9-15

Acte necesare:
1. buletinul de identitate al unuia dintre părinţi (original și copie);
2. certificatul de naştere al copilului (original și copie);
3. fişa de evaluare psihosomatica (unde este cazul);
4. in cazul în care solicită inscrierea la altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe lângă documentele menționate mai sus, părinții depun  și documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare stabilite în conformitate cu art. 10 din metodologie
5. actele vor fi prinse in dosar cu şina;

Afişarea listei cu candidaţii înmatriculaţi  în etapa I –01 aprilie 2021
Afişarea listei finale cu elevii clasei pregătitoare –07 mai 2021
In perioada 08 mai – 15 mai 2021 – Centralizarea şi soluţionarea de către inspectoratul şcolar a cererilor părinţilor copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate de învăţământ

Relatii suplimentare la Tel: 0260.678.191


Metodologia privind înscrierea în învăţământul primar pentru anul şcolar 2021-2022 poate fi consultată la https://www.isjsalaj.ro/invatamant_primar/index.php?opcio=metodologie


Calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2021-2022 poate fi consultat la


Informaţii pentru părinţi oferite de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj

se pot obține accesând https://www.isjsalaj.ro/invatamant_primar/index.php?opcio=informatii_parinti


ZIUA PORTILOR DESCHISE -   va avea loc  în data de 2 martie 2021, între orele 09.00-14.00
Părinţii, elevii şi cei interesaţi sunt invitaţi să viziteze spaţiile destinate activităţii clasei pregătitoare şi pot purta discuţii cu cadrele didactice care predau la aceste clase.

Numărul Tel Verde judetean 0800 816 260 va fi disponibil în intervalul orar 08-16.

CRITERII DE DEPARTAJARE
Art. 10. - (1) În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere de la părinți al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere definit conform art. 9, vor fi aplicate criterii de departajare generale și specifice, stabilite în conformitate cu prevederile prezentei metodologii

2) Criteriile generale de departajare care se aplică în situația prevăzută la alin. (1) sunt următoarele:
a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.
(3) În cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinți din afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil: se repartizează la început copiii care îndeplinesc 3 dintre criteriile menționate la alin. (2), apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii și, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționate la alin. (2). La stabilirea numărului maxim de criterii generale de departajare pe care le poate îndeplini un copil s-a ținut seama de faptul că un copil poate îndeplini cel mult 3 criterii generale, întrucât criteriul menționat la alin.(2), lit.b) nu poate fi îndeplinit simultan cu criteriul menționat la alin.(2), lit.c).
4) În caz de egalitate pe ultimele locuri, pentru copiii care îndeplinesc același număr de criterii generale de departajare, ordinea de prioritate a criteriilor este cea menționată la alin. (2).

Criterii specifice:
1. Locul de muncă al părinţilor este în zona arondată şcolii, dovedit prin adeverinţa de la locul de munca
2. Copiii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate şi sunt în îngrijirea unor persoane cu domiciliul în  zona arondata şcolii.

ACTIVITĂŢILE DE EVALUARE PSIHOSOMATICĂ SE DESFĂȘOARA DUPĂ CUM URMEAZĂ :

La Şcoala Gimnazială ,,Silvania” Şimleu Silvaniei
   27 februarie 2021– între orele 14 – 18
10 martie 2021 – între orele 10 – 14
18 martie 2021 – între orele 14 – 18
La Şcoala Gimnazială ,,Bathory Istvan” Şimleu Silvaniei
27 februarie 2021- între orele 14 – 18
4 martie 2021- între orele 14 – 18
10 martie 2021- între orele 10 – 14

Programarea se face la tel. 0360566131 (secretariat CJRAE Sălaj), în perioada 24 februarie – 20 martie 2021, de luni pâna joi , în intervalul orar 9 – 15, vinerea de la 9 la 14. La evaluare, părinții vor prezenta o adeverință obținută in prealabil de la medicul de familie/specialist pe care va fi menționat ” clinic sănătos”, ” apt pentru școlarizare”


CINE SE POATE ÎNSCRIE ÎN CLASA PREGĂTITOARE?


 • Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2021, inclusiv.

· La solicitarea părinților, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie 31 decembrie 2021, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.

 • Orice altă situație va fi rezolvată de către inspectoratele școlare, în interesul educațional al elevului și în conformitate cu cadrul legal.


CINE  INTRĂ DIRECT ÎN CLASA I ?


 • Copiii care împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2021, inclusiv, și care nu au parcurs, anterior, clasa pregătitoare, pot fi înscriși, la cerere, în clasa I.

· La solicitarea părinților, copiii care împlinesc vârsta de 7 ani în perioada 1 septembrie 31 decembrie 2021, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei I.

 • Orice altă situație va fi rezolvată de către inspectoratele școlare, în interesul educațional al elevului și în conformitate cu cadrul legal.

· Aceste prevederi se aplică pentru anul școlar 2021-2022.


LA CE UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT POT SĂ ÎNSCRIU COPILUL?


 • Părintele poate opta:

a. pentru înscrierea la școala de circumscripție – în această situație, copilul este automat înscris.
b. pentru o unitate de învățământ, alta decât școala de circumscripție – în această situație, copilul este înscris în limita locurilor libere și, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale și specifice de departajare.

 • părintele poate solicita ca locul la școala de circumscripție să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învãțãmânt pentru care părintele a fãcut opțiunea.


UNDE VOR AVEA LOC ÎNSCRIERILE?


 • La unitatea de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului.

 • Cererile-tip de înscriere pot fi completate și validate direct la unitatea de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului.


CARE SUNT ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII?

 • Cerere-tip de înscriere

 • Copie și original dupã actul de identitate al părintelui/tutorelui legal

 • Copie și original al certificatului de naștere al copilului

 • Documentul care atestă dezvoltarea psihosomaticã corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare / clasei I (acolo unde este cazul).

 • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și/sau specifice (acolo unde este cazul).

                                                                                                                                                                                           

CARE SUNT CRITERIILE DE DEPARTAJARE PE CARE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT LE APLICĂ ATUNCI CÂND SUNT MAI MULȚI COPII PE LOC?

I. Criterii generale:

 • Are un anumit tip de handicap

 • Este orfan de unul sau de ambii pãrinți

 • Provine de la casa de copii/centru de plasament/plasament familial

 • Are un frate sau o soră înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învãțãmânt dorită

II. Criterii specifice:

 • Sunt aplicate dupã criteriile generale și numai dacã acestea nu reușesc sã facã departajarea între copii, cu excepția situațiilor prevăzute de Metodologie.

 • locul de muncă al părinților este în zona arondată școlii, dovedit prin adeverință de la locul de muncă;

 • copilul se află în tutela bunicilor, care au domiciliul în zona arondată școlii (acte doveditoare).


DE UNDE ÎȘI VOR PUTEA LUA PĂRINȚII INFORMAȚII?

1) Internet - Inspectoratele școlare generale vor crea, pe prima paginã a site-urilor lor, o rubrică, denumită Înscrierea în învățământul primar 2021

2) Direct de la școli, cu ocazia evenimentului Ziua porților deschise. Fiecare unitate de învățământ în care există clasa pregătitoare are obligația să organizeze acest eveniment public, prilej cu care părinții și copiii vor putea vizita spațiile și vor putea discuta cu cadrele didactice.
3) De la grădinițe, unde vor fi organizate întâlniri pentru informarea și consilierea părinților ai căror copii se află în grădință și care vor fi cuprinși în învățământul primar în anul școlar 2021 – 2022.


UNDE SE ORGANIZEAZĂ CLASA PREGĂTITOARE?

 • Clasa pregătitoare face parte din învățământul primar.

 • Pentru informarea părinților și a publicului interesat și pentru a permite părinților luarea unor decizii în cunoștință de cauză privitoare la opțiunea pentru o unitate de învățământ sau alta, fiecare unitate de învățământ va pune la dispoziție și informații referitoare la locul de desfășurare a activității corespunzătoare clasei pregătitoare (în spațiul școlilor sau a grădinițelor), la posibilitatea organizării programului „Școala după școală", la organizarea și dotarea spațiului școlar etc.


CE DIFERENȚE EXISTĂ ÎNTRE CLASELE PREGĂTITOARE ORGANIZATE ÎN ȘCOLI ȘI CELE ORGANIZATE ÎN INCINTA GRĂDINIȚELOR?


 • Nu sunt diferențe. Toate au fost gândite și amenajate astfel încât să ofere cele mai bune condiții pentru desfășurarea procesului educațional.

 • În ambele locuri vor preda exclusiv învãțãtori/învãțãtoare care au urmat cursurile de formare pentru clasa pregãtitoare.

 • Curriculum-ul va fi același, indiferent de locul unde se desfãșoară cursurile pentru clasa pregătitoare.

 • Mobilierul este adaptat standardelor, comunicate în urmã cu un an de către Ministerul Sănătății, pentru copiii care intrã în clasa pregãtitoare.

 • Ministerul Educației Naționale va continua programul privind dotãrile cu mobilier și material didactic, specifice pentru clasa pregătitoare, acolo unde unitățile de învățământ vor solicita acest lucru, ca urmare a organizãrii unor clase suplimentare.


EXISTĂ SUFICIENTE LOCURI PENTRU COPII LA CLASA PREGĂTITOARE?

 • Da, fiecare copil are un loc asigurat. Numãrul de locuri alocat prin cifra de școlarizare pentru clasa pregãtitoare este mai mare sau egal cu numãrul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învãțãmântul primar.


CE FEL DE ACTIVITĂȚI SE VOR DESFĂȘURA LA CLASA PREGĂTITOARE?

 • Copiii își vor dezvolta capacitatea de a comunica, vor stabili sau consolida primele contacte cu lumea numerelor și a literelor, vor învăța să observe mediul înconjurător și să interacționeze cu ceilalți copii, prin jocuri didactice, activități în echipă, activități de descoperire, prin desen sau muzicã.

 • Se vor face mai multe ore de mișcare (douã ore de Educație fizică + două ore de Muzică și mișcare).Ultima actualizare la 12.01.2021
Back to content