Înscriere în invățământul primar 2023 - Pusta Simleu Silvaniei

Avem 16 persoane vaccinate impotriva Covid-19 (cel putin 1 doza), reprezentand 48.48%

Şcoala Gimnazială nr.1 PUSTA
Go to content

Imagini surprinse în clasele pregătitoare

Unitatea de învăţământ

Localitatea

Adresa unităţii de învăţământ și site-ul acesteia

Numărul de clase pregătitoare pentru anul şcolar 2023-2024

Străzi/adrese arondate

Scoala Gimnazială nr.1 Pustă

Loc. Pustă, Simleu Silvaniei, Jud. Salaj

Str. Mesteacănului Nr. 29
Tel.0260678191
Fax 0360780057
e-mail scoalagimnazialapusta2@yahoo.com
www.pusta-simleu.ro

3 clase
(66 de locuri)

cartierul Pusta, Mesteacanului, Scolii, Pajistei, Randunicii, Vaii, Corbului, Cocorilor, Salciei, Gutuiului, Rapei
ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN CLASA PREGĂTITOARE  ÎN ANUL  ŞCOLAR  2023-2024
SE DESFĂŞOARA  ÎN PERIOADA 3 mai – 18 mai  și 6 iunie - 12 iunie 2023 LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ Nr.1 PUSTĂ (secretariat)

ETAPA I -  03 mai – 18 mai  2023,  între orele 9 -15
 
ETAPA A II A -  6 iunie – 12 iunie 2023,  între orele 9-15
 
Acte necesare:
 
1.               buletinul de identitate al unuia dintre părinţi ( original și copie);
 
2.               certificatul de naştere al copilului (original și copie);
 
3.               fişa de evaluare psihosomatica (unde este cazul);
 
4.               in cazul în care solicită inscrierea la altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe lângă documentele menționate mai sus, părinții depun  și documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare stabilite în conformitate cu art. 10 din metodologie
 
5.               actele vor fi prinse in dosar cu şina;
 
Afişarea listei cu candidaţii înmatriculaţi  în etapa I –31 mai 2023
 
Afişarea listei finale cu elevii clasei pregătitoare –15 iunie 2023
 
In perioada 01-08 septembrie 2023 – Centralizarea şi soluţionarea de către inspectoratul şcolar a cererilor părinţilor copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate de învăţământ.

Relatii suplimentare la Tel: 0260.678.191

Metodologia privind înscrierea în învăţământul primar pentru anul şcolar 2023-2024:
 
https://www.isjsalaj.ro/invatamant_primar/index.php?opcio=metodologie
 
 
Calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2023-2024:
 
https://www.isjsalaj.ro/invatamant_primar/index.php?opcio=calendar
 
 
Informaţii pentru părinţi:
 
https://www.isjsalaj.ro/invatamant_primar/index.php?opcio=informatii_parinti


Numărul Tel Verde judetean 0800 816 260 va fi disponibil în intervalul orar 08-16.


CRITERII DE DEPARTAJARE

Art. 10. - (1) În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere de la părinți al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere definit conform art. 9, vor fi aplicate criterii de departajare generale și specifice, stabilite în conformitate cu prevederile prezentei metodologii

2) Criteriile generale de departajare care se aplică în situația prevăzută la alin. (1) sunt următoarele:
a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.
(3) În cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinți din afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil: se repartizează la început copiii care îndeplinesc 3 dintre criteriile menționate la alin. (2), apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii și, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționate la alin. (2). La stabilirea numărului maxim de criterii generale de departajare pe care le poate îndeplini un copil s-a ținut seama de faptul că un copil poate îndeplini cel mult 3 criterii generale, întrucât criteriul menționat la alin.(2), lit.b) nu poate fi îndeplinit simultan cu criteriul menționat la alin.(2), lit.c).
4) În caz de egalitate pe ultimele locuri, pentru copiii care îndeplinesc același număr de criterii generale de departajare, ordinea de prioritate a criteriilor este cea menționată la alin. (2).

CINE SE POATE ÎNSCRIE ÎN CLASA PREGĂTITOARE?

Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2023, inclusiv.
· La solicitarea părinților, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie 31 decembrie 2023, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.
Orice altă situație va fi rezolvată de către inspectoratele școlare, în interesul educațional al elevului și în conformitate cu cadrul legal.

LA CE UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT POT SĂ ÎNSCRIU COPILUL?
Părintele poate opta:
a. pentru înscrierea la școala de circumscripție – în această situație, copilul este automat înscris.
b. pentru o unitate de învățământ, alta decât școala de circumscripție – în această situație, copilul este înscris în limita locurilor libere și, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale și specifice de departajare.

UNDE VOR AVEA LOC ÎNSCRIERILE?
La unitatea de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului, conform metodologiei.
Cererile-tip de înscriere pot fi completate și validate direct la unitatea de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului.

CARE SUNT ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII?
Cerere-tip de înscriere
Copie și original dupã actul de identitate al părintelui/tutorelui legal
Copie și original al certificatului de naștere al copilului
Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor specifice (acolo unde este cazul).
I. Criterii generale:
Are un anumit tip de handicap
Este orfan de unul sau de ambii pãrinți
Provine de la casa de copii/centru de plasament/plasament familial
Are un frate sau o soră înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învãțãmânt dorită
II. Criterii specifice:
Sunt aplicate dupã criteriile generale și numai dacă acestea nu reușesc să facă departajarea între copii, cu excepția situațiilor prevăzute de Metodologie.

DE UNDE ÎȘI VOR PUTEA LUA PĂRINȚII INFORMAȚII?
1) Internet - Inspectoratele școlare generale vor crea, pe prima paginã a site-urilor lor, o rubrică, denumită Înscrierea în învățământul primar 2023
2) Direct de la secretariatul școlii.Persoană de contact, responsabilă cu actualizarea site-ului şi protecţia datelor
doamna Kovacs Camelia Margareta
Back to content